Privacybeleid You & Eye BV/ Spiegelshop
[https://www.spiegelshop.nl]

Over ons privacybeleid
Spiegelshop, met als eigenaar You & Eye BV, geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van You & Eye BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken
wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze shop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze website bouwer, Websiteaanbieder heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Websiteaanbieder is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Onze shop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Transip. Deze verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Onze webhost heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens
te voorkomen. IXL Hosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van IXL Hosting BV. Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van
uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van IXL Hosting, Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverkeer
Pay.nl; Afterpay, Ideal, Paypal.
VOORBEELD: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik
van het platform van Pay.nl, met als betalingsmethodes: Afterpay, Ideal, Paypal, MisterCAsh, Bancontact,
overboeking. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om
de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens
en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.
nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Dit geldt ook
voor de andere betaalmethodes zoals Afterpay.nl, Paypal.nl. Voor meer informatie omtrent de andere betaalmethodes
kunt u kijken op de sites van deze betaalmethodes. Voor Afterpay.nl en Paypal geldt dat u toestemming
heeft gegeven rechtstreeks aan de betaalprovider Afterpay en Paypal, u heeft immers een overeenkomst
gesloten om van deze diensten gebruik te kunnen maken.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via Webwinkel-
Keur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze
gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw
naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u
opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel
u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor
om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor
WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Packs en Logique
VOORBEELD: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van Packs en NL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en emailadres met deze koeriersdiensten
delen. Deze koeriersdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van
de overeenkomst. Stel, u bent niet thuis, dan kan de koerier u bellen of emailen om een afspraak te maken.
In het geval dat NL Logistics of Packs onderaannemers inschakelt, stellen Packs of NL Logistics uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking. De afhandeling van de logistiek gaat via onze leverancier, Artworxs.
Zij bieden de pakketten aan de koerier middels een dropshipping methode.

Facturatie en boekhouden
VOORBEELD: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van o.a onze leverancier Artworxs. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met
betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Artworxs.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. Artworxs is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Artworxs gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.
Externe verkoopkanalen

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van
de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op
uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige [administratieve] verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Zie ook de informatie bij Google Analytics.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan You & Eye BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de
wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt/klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen
wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen
dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en
documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit
welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij
ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze
systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt
dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft
niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën
van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer
voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van You & Eye BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften
en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking
blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van
toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.

Cookies/Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven
in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag maar delen deze gegevens niet met Google.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat de gegevens zoals een IP-adres anoniem zijn. De gegevens zijn niet te
herleiden tot een persoon. De gegevens en informatie worden niet met Google Analytics gedeeld.
Belangrijk is dat wij:
-Een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten ·
-Wij Google niet het volledige IP-adres laten verwerken (Anonymize IP)
-Wij de gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden hebben uitgezet
-Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Google kan niet-geanonimiseerde informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die
manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van
onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. Voor meer informatie
over Google verwijzen wij u naar de site van Google Analytics.

Cookies van derde partijen
Tevens maken we gebruik van een affiliate site, Tradetracker. Deze plaatst cookies/advertenties op basis van
uw surfgedrag. Op basis van de overeenkomst zijn zij verplicht adequate maatregelen te nemen omtrent uw
privacy.
In het geval dat softwareoplossingen van overige, derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de
meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
You & Eye BV
Zaagstraat 10
7556 MX Hengelo
Nederland
T (054) 151-3451
E [email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken
Anne-Marie Mijnders